OCHRONA PRYWATNOŚCI

 • Definicja

 

 1. zgody osoby, której dane dotyczą, to poważne i dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego aktu potwierdzającego, poprzez który osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
 2. przetwarzanie danych osobowych to operacja przetwarzania lub operacje przetwarzania plików z danymi osobowymi lub zestawami danych osobowych, w szczególności uzyskiwanie, utrwalanie, porządkowanie, porządkowanie, przechowywanie, zmienianie, wyszukiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, dostarczania, poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub w inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany, czy niezautomatyzowany,
 3. której dane dotyczą, jest każda osoba fizyczna (klient/konsument), której przetwarzane są dane osobowe,
 4. operatorem jest firma handlowa Wuly s.r.o., z siedzibą pod adresem Antona Florek 8780/1A, 841 06 Bratislava – powiat Záhorská Bystrica, REGON: 53 424 336, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratislava I, dział: Sro, wpis nr. 149145/B,
 5. adres internetowy lub stroną internetową operatora jest strona internetowa www.wuly.eu,
 6. państwo trzecie to państwo niebędące państwem członkowskim,
 7. organizacją międzynarodową, organizacją i podległymi jej podmiotami prawa międzynarodowego publicznego lub jakimkolwiek innym podmiotem, który został utworzony w drodze umowy między dwoma lub kilkoma krajami lub na podstawie takiej umowy.

 • Przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą

Operator przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, która uchyla dyrektywę 95/46/WE i zgodnie z przepisami ustawy nr 18/2018 Kol. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw, zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w ustawie nr 12/2007/2007 18/2018 Kol. oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Operator podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą, podczas całego procesu przetwarzania i przechowywania danych osobowych osób, których dane dotyczą, z uwzględnieniem najnowszej wiedzy w zakresie standardów bezpieczeństwa.

 • Podstawa prawna, na jakiej operator przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych osobowych 

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy:

Przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą, przez operatora odbywa się na następującej podstawie prawnej: 

 • przy zakupie towaru (zawarcie i wykonania umowy oraz ewentualnie do podjęcia działań przed zawarciem umowy) w zakresie danych obowiązkowych: imię, nazwisko, adres e-mail, kontakt telefoniczny, adres zamieszkania osoby, której dane dotyczą, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres osoby, której dane dotyczą, a w zakresie danych opcjonalnych: inne dane osobowe, które osoba, której dane dotyczą, podaje w zamówieniu.

 

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą:

Przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą, przez operatora na tej podstawie prawnej odbywa się: 

 • w ramach komunikacji marketingowej operatora z osobą, której dane dotyczą, bez istnienia wcześniejszego związku między operatorem a osobą, której dane dotyczą osoby i po wyrażeniu zgody osoby,
 • której dane dotyczą, po zarejestrowaniu osoby, której dane dotyczą, na stronie internetowej operatora i utworzeniu konta użytkownika, przy czym dane obowiązkowe to wyłącznie imię, nazwisko, adres e-mail osoby, której dane dotyczą, zainteresowana osoba, nazwa użytkownika i hasło oraz dane opcjonalne to np. adres zamieszkania osoby, której dane dotyczą, adres dostawy, numer telefonu i inne dane, które osoba, której dane dotyczą, podaje podczas rejestracji i tworzenia konta użytkownika, 
 • w ramach programów lojalnościowych prowadzonych przez operatora dla osób, których dane dotyczą, przy czym przetwarzane dane to imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby, której dane dotyczą oraz adres e-mail,
 • w ramach konkursów konsumenckich organizowanych przez operatora dla osób, których dane dotyczą,
 • za pośrednictwem plików cookies (więcej informacji o plikach cookies znajduje się w pkt. 8 niniejszego dokumentu).

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów operatora:

Przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą, przez operatora na tej podstawie prawnej odbywa się: 

 • w ramach komunikacji marketingowej z osobą, której dane dotyczą, w szczególności w formie przesyłania newslettera lub innych form marketingu bezpośredniego polegającego na informowaniu osób, których dane dotyczą, o nowych towarach, 
 • w ramach doskonalenia usług świadczonych przez operatora.

 

 1. Wypełnianie obowiązków prawnych operatora:

Przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą, przez operatora na tej podstawie prawnej następuje w związku z wypełnianiem obowiązków księgowych i podatkowych operatora lub w wypełnianiu obowiązków operatora wobec państwu lub innym właściwym organom nadzorującym działalność operatora lub organom odpowiedzialnym za rozstrzyganie sporów lub wykonywanie orzeczeń sądów, organów państwowych lub innych organów.  

 • Okres przechowywania 

Dane osobowe osób, których dane dotyczą, związane z ich kontem użytkownika są przechowywane przez operatora przez okres zakładania konta użytkownika.

W przypadku danych osobowych wskazanych w zamówieniu osób, których dane dotyczą, które nie założyły konta użytkownika, operator przechowuje je przez niezbędny czas, w okresie reklamacji (zwykle 24 miesiące) oraz do czasu przedawnienia potencjalnego roszczenia stron umowy (osoby, której dane dotyczą i operatora) mające zastosowanie w sądzie lub innych organach (zwykle 3 lata po wykonaniu umowy).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, operator przechowuje dane osobowe do czasu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

W celu wypełnienia obowiązków księgowych i podatkowych operator przechowuje dane osobowe osób, których dane dotyczą, wymienionych na fakturach lub innych dokumentach podatkowych przez okresy archiwizacji wynikające z obowiązujących przepisów prawnych Republiki Słowackiej.    

 • Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych osoby zainteresowanej są firmy kurierskie, z którymi współpracuje operator, jednak tylko w przypadku wyboru przez osobę zainteresowaną takiej formy transportu zamówionego towaru. Obecnie operator współpracuje z następującymi firmami kurierskimi:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., z siedzibą 1039, 962 33 Budča, REGON: 36 624 942, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy, dział: Sro, nr wpisu 9084/S,

Direct Parcel Distribution SK sro, z siedzibą Technická 7, 821 04 Bratislava, REGON: 35 834 498, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratislava I, dział: Sro, wpis nr. 26367/B

Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, SA (Correos), z siedzibą pod adresem Vía Dublín nr. 7 (Campo de las Naciones), 28070 Madryt, Hiszpania,

PPL CZ s.r.o., z siedzibą K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, REGON: 251 947 98, sp. pieczęć: C 105858 w sądzie rejestrowym w Pradze,

Hermes s.r.o., z siedzibą pod adresem Na Vartičke 10, 965 01 Žiar nad Hronom, numer identyfikacyjny: 31 572 201, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy, dział: Sro, wpisz nr. 737/S,

La Poste (colissimo), z siedzibą pod adresem 9, rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paryż, Francja,

DHL Parcel Slovakia spol. s ro, z siedzibą pod adresem Na pántoch 18, 831 06 Bratislava – Rača, REGON: 47 927 682, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie, dział: Sro, wpis nr. 100759/B.

 

Odbiorcami danych osobowych osoby, której dane dotyczą, są również firmy:

Stripe Payments Europe, Limited z siedzibą pod adresem C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1., Dublin 1, Dublin, Irlandia,

 SuperFaktura, s.r.o.,z siedzibą Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, : 46 655 034

Ecosam, s.r.o., z siedzibą Veterná 42, 91701 Trnava, REGON: 52 582 469, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sąd Rejonowy w Trnavie, oddział: Sro, wkładka nr: 45291/T

 • Przekazywanie danych osobowych

 

Operator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych osób, których dane dotyczą, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 • Prawa osób, których

 

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od operatora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, ma prawo dostępu do tych danych osobowych oraz informacje o celu ich przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, identyfikacji odbiorcy, któremu dane osobowe zostały lub mają zostać przekazane, okresie przechowywania danych osobowych oraz inne informacje określone w przepisach § 21 ust. Akt nr. 18/2018 Kol.

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od operatora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Zważywszy na cel przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 1. Prawodo usunięcia danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od operatora usunięcia dotyczących jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki.

Operator usunie dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeżeli osoba, której dane dotyczą, skorzystała z prawa do usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały pozyskane lub w inny sposób przetwarzane,
 • której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie zachodzą żadne ważne podstawy do przetwarzanie danych osobowych, dane
 • osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • powodem usunięcia jest wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Dz. 18/2018 Dz.U., szczególnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, którą związana jest Republika Słowacka
 • , zebrano dane osobowe dziecka (osoby poniżej 16 roku życia), za które osoba zainteresowana ponosi odpowiedzialność jako przedstawiciel prawny w zakresie korzystania z usług informatycznych m.in. Media społecznościowe.

Operator nie ma obowiązku usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, na jej żądanie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:

 • skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi lub prawa do informacji,
 • wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy Dz. 18/2018 Dz.U., specjalnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, którą związana jest Republika Słowacka, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej operatorowi,
 • w celu archiwizacji,
 • dochodzić roszczeń prawnych.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wobec operatora do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

 • której dane dotyczą, wniesie sprzeciw co do prawidłowości danych osobowych, w okresie pozwalającym operatorowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • operator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania danych osobowych, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje w celu dochodzenia roszczeń, osoba, której
 • dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych do czasu, aż weryfikacja prawnie uzasadnionych powodów po stronie operatora przeważa nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, poza przechowywaniem, operator może przetwarzać dane osobowe wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia roszczeń, ochrony osób lub ze względu na interes publiczny .

 1. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła operatorowi oraz ma prawo przenieść te dane osobowe do innego operatoraile jest to technicznie możliwe oraz jeżeli

 • : przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na tej podstawie, że przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań poprzedzających do zawarcia umowy na podstawie wniosku osoby, której dane dotyczą.
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją prowadzonego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów operatora, w tym profilowania opartego na uzasadniony interes operatora.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, operator nie może dalej przetwarzać danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

 1. zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu

. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy decyzja jest:

 • niezbędna do zawarcia umowy lub wykonania umowy między zainteresowaną osobą a operatorem,
 • podjęta na podstawie specjalnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Republika Słowacka związane i w którym odpowiednie środki gwarantują ochronę praw i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,
 • na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli operator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie. 

Osoby, których to dotyczy, mogą skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw od operatora, składając pisemny wniosek na adres operatora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail operatora opublikowany na stronie internetowej operatora w sekcji Kontakt. 

 • Cookies

Strona internetowa operatora wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy jakości swoich usług. Osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie przez operatora za pomocą wyskakującego paska, który pojawia się automatycznie, gdy strona internetowa operatora jest odwiedzana po raz pierwszy.

 1. Co to jest ciasteczko?

 

Plik cookie to mały plik tekstowy, który przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, zapisuje i/lub ładuje na dysk twardy urządzenia końcowego (np. komputera, laptopa lub smartfona) za pośrednictwem stron internetowych odwiedzanych przez osobę, której dane dotyczą. Pliki cookies zapewniają bezpieczniejszą i szybszą interakcję ze stronami internetowymi, ponieważ są w stanie zapamiętać preferencje osoby, której dane dotyczą (np. dane logowania i języki), przesyłając zawarte w nich informacje z powrotem do pierwotnej strony internetowej lub do innej strony internetowej, do której należą, gdy dana osoba osoba odwiedza stronę internetową za pośrednictwem tego samego urządzenia końcowego.

 

 1. W jakim celu operator wykorzystuje pliki cookies?

Operator wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia obsługi osób odwiedzających serwis, zapamiętania ustawień użytkownika oraz niezbędnej funkcjonalności serwisu. Celem plików cookies jest ułatwienie i uprzyjemnienie osobie, której dane dotyczą, korzystania ze strony internetowej operatora.

 1. Wycofanie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych za pomocą plików cookie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych za pomocą plików cookie może zostać wycofana przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce usunąć pliki cookies zapisane w urządzeniach końcowych lub ustawić przeglądarkę internetową urządzenia końcowego tak, aby odrzucała pliki cookies, może to zrobić za pomocą preferencji przeglądarki internetowej urządzenia końcowego. Co do zasady można to zrobić w ustawieniach przeglądarki internetowej urządzenia końcowego w sekcji „Opcje”, „Narzędzia” lub „Preferencje” przeglądarki internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, wchodzi na stronę internetową operatora. W zależności od posiadanych przeglądarek internetowych istnieje możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w różny sposób Więcej informacji na stronie odpowiedniej przeglądarki

 1. Korzystanie z wtyczek

Operator może stosować na swojej stronie internetowej tzw. wtyczki portali społecznościowych , za pomocą których osoby, których dane dotyczą, mogą udostępniać zawartość strony internetowej swoim kontaktom w sieciach społecznościowych. Jest to wtyczka sieci społecznościowych Facebook i Instagram.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się Operatora drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora info@wuly.euW

 

razie wątpliwości co do przestrzegania obowiązków Operatora związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy zwrócić się do osoby, której dane dotyczą oboje mają prawo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontakt e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, strona internetowa: www.dataprotection.gov.sk

 

Ochrona danych osobowych w rozumieniu niniejszego dokumentu staje się ważna i skuteczna z dniem 1 lipca 2021 r.