OGÓLNE WARUNKI

 

Artykuł I.

Postanowienia ogólne i warunki podstawowe

 

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do umów zawieranych na odległość za pośrednictwem www.wuly.eu pomiędzy sprzedającym a kupującym zgodnie z ustawą nr102/2014 Kol. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, Dz. 250/2007 Kol. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Kol. o przestępstwach z późniejszymi zmianami (zwana dalej „ustawą nr 250/2007 Dz.U.”). 
 2. Sprzedającym jest firma Wuly s.r.o., z siedzibą pod adresem Antona Florek 8780/1A, 841 06 Bratysława – powiat Záhorska Bystrica, REGON: 53 424 336, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, Wydział s.r.o., Wkładka numer 149145/B (dalej również “sprzedawca”).
 3. Kupującym jest osoba fizyczna lub prawna zdolna do czynności prawnych (zwana dalej „kupującym”). 
 4. Kupujący jest konsumentem, jeżeli jest osobą fizyczną, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub wykonywania zawodu (dalej „konsument”).
 5. Jeżeli kupujący jest osobą fizyczną i poda w zamówieniu swój numer identyfikacyjny (IČO), przyjmuje do wiadomości, że nie może być uważany za konsumenta i stosuje się do niego zasady określone w punkcie 1.6 niniejszych ogólnych warunków handlowych.
 6. Stosunki prawne między sprzedającym a kupującym, który nie jest konsumentem i które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych ogólnych warunkach, regulują odpowiednie przepisy ustawy nr 513/1991 Dz.U., Kodeksu Handlowego z późniejszymi zmianami, a także związanych z nim przepisów prawnych. Postanowienia artykułu V. VI. i VIII. niniejszych ogólnych warunków, o ile strony umowy nie postanowią inaczej w odrębnej pisemnej umowie, nie stosuje się. 
 7. Sklep internetowy lub e-sklep to strona internetowa sklepu elektronicznego Sprzedawcy www.wuly.eu.
 8. Koszty dodatkowe oznaczają różnicę między kosztem dostawy wybranym przez konsumenta, a kosztem najtańszego, powszechnego sposobu dostawy oferowanego przez sprzedawcę.
 9. Reklamacja oznacza zgłoszenie odpowiedzialności za wady towaru (produktu) zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego www.wuly.eu. 

 

Artykuł II.

Zamawianie towaru i umowa kupna-sprzedaży Umowa

 

 1. kupna-sprzedaży zawierana jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.wuly.eu, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Koszty środków porozumiewania się na duże odległości (łącze internetowe i telefoniczne) nie odbiegają od stawki wynikającej z warunków dostawcy łącza internetowego lub telefonicznego, a sprzedawca nie pobiera z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.
 2. Dokonując zakupów w sklepie internetowym www.wuly.eu kupujący postępuje poprzez umieszczenie wybranego towaru w koszyku poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po dokonaniu zakupu kupujący uzupełnia swoje dane tj. i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail dostawy towaru, zwłaszcza jeśli jest inny niż adres rozliczeniowy, e-mail, kontakt telefoniczny, wybiera sposób dostawy towaru i płatności.Po sprawdzeniu i podsumowaniu zamówienia , kupujący wysyła zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​został poinformowany, iż częścią zamówienia jest obowiązek zapłaty ceny zakupu.
 4. Zamówienie jest wiążące. Zamówienie może być anulowane tylko na podstawie umowy stron lub z przyczyn prawnych.W przypadku kupującego będącego konsumentem istnieje również możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z punktem V niniejszych ogólnych warunków 
 5. handlowych.Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia e-mailem, który kupujący podał w zamówieniu.Potwierdzenie przez dostawę a z chwilą przyjęcia zamówienia umowę sprzedaży uważa się za zawartą.
 6. Własność przechodzi na kupującego z chwilą przejęcia rzeczy przez kupującego w wyznaczonym przez niego miejscu dostawy. Ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia przedmiotu sprzedaży, w tym korzyści, przechodzi na kupującego wraz z nabyciem prawa własności.

 

Artykuł III.

Cena i sposób płatności za towar

 

 1. Ceny podane w sklepie internetowym www.wuly.eu podane są w euro, zawierają podatek od towarów i usług (dalej jako „cena towaru”). 
 2. Cena towaru nie zawiera kosztów transportu i opłaty pocztowej, które są uzależnione od wybranego przez kupującego sposobu zapłaty za towar i transportu. Przed wysłaniem zamówienia kupującemu zostanie wyświetlona łączna cena towarów, w tym podatek od wartości dodanej, a także koszt transportu (dostawy) i opłaty pocztowej, jeśli zostały naliczone.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów oraz do przeprowadzania akcji reklamowych i rabatowych na oferowane towary, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej. Taka korekta ceny towaru nie dotyczy umów kupna-sprzedaży zawartych przed publikacją korekty ceny towaru, lub dla towarów już zamówionych przez kupującego.        
 4. Jeżeli w wyniku błędu w systemie zostanie wyświetlona cena oferowanego towaru znacznie odbiegająca od ceny zwykłej, ceny towaru podobnego lub identycznego, dla którego jest ona normalnie dostępna albo inny oczywisty błąd w przy towarze widnieje cena towaru (np. cena towaru w kwocie „0 EUR”), sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru po tak błędnej cenie towaru, ale może zaoferować kupującemu dostawa towaru po właściwej cenie. Jeżeli w takim przypadku kupujący nie zgadza się na dostawę towaru po właściwej cenie, może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. 
 5. Za towar można zapłacić na jeden z następujących sposobów, który kupujący wybiera w procesie składania zamówienia, a następnie potwierdza poprzez wysłanie zamówienia:
 • przelew bezgotówkowy na konto bankowe sprzedawcy, wskazane w e-mailu potwierdzającym lub na fakturze wraz z innymi instrukcjami płatniczymi (symbol zmienny, suma ceny towaru wraz z przesyłką i pocztą, numer konta sprzedawcy, termin płatności faktury),
 • bezgotówkowo za pośrednictwem usługi Stripe (należy pamiętać, że warunkiem korzystania ta metoda płatności polega na tym, że kupujący posiada kartę płatniczą, która umożliwia przelew środków w ramach tych systemów). Przy bezgotówkowym sposobie zapłaty ceny towaru za pośrednictwem usługi Stripe, po wysłaniu zamówienia, Kupujący zostanie przekierowany na strony dostawców tych usług, gdzie dokona zapłaty za zamówiony towar. Sama operacja płatności odbędzie się pomiędzy kupującym a serwisem Stripe.
 1. W przypadku zamówienia lub umowy kupna-sprzedaży, której jedną ze stron jest konsument, zmiana wybranego sposobu zapłaty ceny za towar po wysłaniu zamówienia jest możliwa tylko za zgodą obu stron. 

 

Artykuł IV.

Dostawa towaru i termin dostawy towaru

 

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym www.wuly.eu dostępne są na stanie magazynowym, chyba że przy konkretnym towarze podano inną informację o dostępności towaru (np. na zamówienie itp.). 
 2. Sprzedawca wyśle ​​kupującemu towar zgodnie z wybranym sposobem dostawy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli sprzedający nie wywiąże się z obowiązku dostarczenia rzeczy w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym i nie dostarczy rzeczy w dodatkowym rozsądnym terminie przewidzianym przez kupującego, kupujący ma prawo odstąpić od umowy.
 3. W razie jeżeli jako formę zapłaty za zamówiony towar kupujący wybrał przelew bezgotówkowy na rachunek bankowy sprzedawcy lub za pośrednictwem usługi Stripe, sprzedający wyśle ​​kupującemu towar zgodnie z wybranym sposobem dostawy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ceny towaru na jego rachunek, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 4. Miejscem dostawy towaru jest miejsce wskazane przez kupującego jako miejsce wydania towaru w zamówieniu. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w miejscu wydania towaru osobiście lub do zapewnienia odbioru towaru przez osobę przez niego upoważnioną. 
 5. Towar może zostać dostarczony do miejsca dostawy jednym ze sposobów dostawy wskazanych w punkcie 4.6 niniejszych ogólnych warunków. Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz przewoźnika w trakcie składania zamówienia, a następnie potwierdza to poprzez wysłanie zamówienia. 
 6. Towar dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika. W przypadku zamówień, które są dostarczane na terytorium Republiki Słowackiej, towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej Direct Parcel Distribution SK s.r.o., opłata za wysyłkę wynosi 3,50 EUR z VAT. Bezpośrednio przed wysłaniem zamówienia Konsument jest każdorazowo informowany o kosztach transportu, dostawy, opłaty pocztowej. Koszt transportu, dostawy, opłaty pocztowej dla wybranych krajów znajdziesz tutaj.

 

Obecnie współpracujemy z następującymi przewoźnikami:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. 

Bezpośrednia dystrybucja paczek SK sro, 

Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, SA (Correos)

PPL CZ sro, 

Hermes sro, 

La Poste (colissimo)

DHL Parcel Slovakia spol. Sp. z o.o, 

 

 1. Od momentu wydania towaru do przewozu przewoźnikowi do momentu jego dostarczenia, przewoźnik odpowiada za wszelkie szkody. Z tego powodu zalecamy, aby kupujący lub osoba przez niego upoważniona przy odbiorze towaru sprawdził przesyłkę, w szczególności czy opakowanie, w które zapakowany jest towar nie jest uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przesyłki zalecamy spisanie protokołu uszkodzenia przesyłki u przewoźnika (kuriera lub listonosza). W przypadku, gdy kupujący stwierdzi uszkodzenie towaru dopiero po jego odebraniu, zalecamy niezwłoczne zgłoszenie tego faktu e-mailem na adres info@wuly.sk

 

Artykuł V.

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru przez kupującego

 

 1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, odbierzesz towar. Jeżeli towary zamówione przez konsumenta w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmie w posiadanie towary, które zostały dostarczone jako ostatnie. W przypadku Towaru składającego się z kilku części lub części,termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia. którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmie w posiadanie ostatnią część lub częśćJeżeli towary są dostarczane wielokrotnie w określonym czasie, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, gdy Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmie pierwsze dostarczone towary.
 3. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) na adres Wuly s.r.o., Antona Florek 8780/ 1A, 841 06 Bratislava – Mestská často Záhorska Bystrica lub pocztą elektroniczną na adres info@wuly.eu. W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który wysłaliśmy Państwu w potwierdzeniu zamówienia lub który znajduje się tutaj. 
 4. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli wyślą Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy odeślij nam towar lub przynieś go na nasz adres Wuly s.r.o., Antona Florek 8780/1A, 841 06 Bratislava – Mestská často Záhorska Bystrica najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia skorzystania z prawa do odstąpić od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest towar, który ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą, ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Oczekiwany szacunek tych kosztów zależy od wagi, gabarytów towaru, odległości, z której towar jest zwracany oraz cen, w jakich świadczy usługi wybrany przez Ciebie przewoźnik. Przewidywany szacunek tych kosztów to od 2 do 50 euro.
 6. Po odstąpieniu od umowy zwracamy Państwu wszystkie dokonane przez Państwa płatności w związku z zawarciem umowy, w szczególności cenę zakupu, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa. Nie dotyczy to dodatkowych kosztów, jeśli wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańszy standardowy sposób dostawy, który oferujemy. Płatności zostaną Państwu zwrócone bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas Państwa oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Ich płatność zostanie dokonana w ten sam sposób, w jaki dokonałeś płatności, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób płatności, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat.
 7. Zapłata za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona dopiero po dostarczeniu zwracanego towaru na nasz adres lub po okazaniu dokumentu potwierdzającego zwrot towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.
 9. Zgodnie z przepisami prawa oraz mając na uwadze rodzaj sprzedawanej rzeczy zastrzegamy, że nie ma możliwości odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy wykonanej według szczególnego zapotrzebowania Konsumenta, rzeczy wykonanej na miarę lub towar przeznaczony specjalnie dla jednego konsumenta, a dalej sprzedaż towarów zawieranych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względu na zdrowie lub ze względów higienicznych i których opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostarczeniu.
 10. Konsument może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru, nawet przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 11. Postanowienia punktu V niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie do stosunków prawnych zawieranych pomiędzy sprzedającym a kupującym, który jest konsumentem.
 12. Postanowienia punktu V niniejszych ogólnych warunków stosuje się do stosunków prawnych zawieranych pomiędzy sprzedającym a kupującym niebędącym konsumentem wyłącznie na podstawie pisemnej umowy między sprzedającym a kupującym niebędącym konsumentem. 

 

Artykuł VI.

Reklamacje (Procedura Reklamacji)

 

 1. Sprzedający stosuje niniejszą Procedurę Reklamacji zgodnie z § 18 ust. 1 oraz odpowiednie przepisy ustawy nr. 250/2007 Kol. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy z dn. 372/1990 Kol. o przestępstwach z późniejszymi zmianami oraz odpowiednie przepisy ustawy nr. 102/2014 Kol. w sprawie ochrony konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianie niektórych ustaw należycie informuje konsumenta o warunkach i sposobie wykonywania uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (dalej również „reklamacja”), w tym dane o miejscu składania reklamacji oraz o wykonaniu napraw gwarancyjnych.
 2. Sprzedawca odpowiada za wady, które rzecz sprzedana posiadała w chwili przejęcia jej przez kupującego. W przypadku przedmiotów używanych nie odpowiada za wady powstałe w wyniku ich użytkowania lub zużycia. W przypadku rzeczy sprzedanych po niższej cenie nie ponosi odpowiedzialności za wadę, za którą wynegocjowano niższą cenę. Jeżeli nie są to rzeczy łatwo psujące się lub używane, za wady powstałe po otrzymaniu rzeczy w okresie gwarancji (rękojmi) odpowiada sprzedawca.
 3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Jeżeli termin używania jest oznaczony na rzeczy sprzedanej, jej opakowaniu lub dołączonej do niej instrukcji, okres gwarancji nie kończy się przed upływem tego terminu. Jeżeli jest to rzecz używana, kupujący i sprzedający mogą uzgodnić również krótszy okres gwarancji, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy. Karta gwarancyjna wydawana jest na życzenie kupującego. Do złożenia reklamacji wystarczy dowód zakupu.
 4. Okresy gwarancyjne rozpoczynają się od momentu przejęcia przedmiotu przez kupującego. 
 5. Uprawnienia kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady: 
 1. jeżeli jest to wada, którą można usunąć, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, terminowego i należytego usunięcia. Sprzedawca decyduje o sposobie usunięcia wady i jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.
 2. kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany rzeczy, a jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany części, jeżeli nie wiąże się to dla sprzedawcy z nadmiernymi kosztami w stosunku do ceny rzeczy towarów lub wagi wady.
 3. sprzedawca zamiast usunięcia wady może zawsze wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, jeśli nie spowoduje to poważnych trudności dla kupującego. 
 4. jeżeli jest to wada nieusuwalna i uniemożliwiająca prawidłowe używanie rzeczy jako wolnej od wad, kupujący ma prawo wymiany rzeczy albo odstąpienia od umowy. 
 5. kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lub odstąpienia od umowy (tj. zwrotu ceny zakupu) nawet jeśli jest to wada, którą można usunąć, ale jeśli kupujący nie może z rzeczy prawidłowo korzystać z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. (Ponowne wystąpienie wady po naprawie uważa się za warunek, jeżeli ta sama wada wystąpi po raz trzeci po co najmniej dwóch poprzednich naprawach. Za większą liczbę wad uważa się co najmniej trzy różne wady usuwalne jednocześnie, z których każda uniemożliwia właściwe użytkowanie przedmiotu.) 
 6. w przypadku innych nieusuwalnych wad, kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu od ceny przedmiotu.
 1. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady rzeczy, których dotyczy okres gwarancji, wygasają, jeżeli nie zostały wykonane w okresie gwarancji.
 2. Do okresu rękojmi nie wlicza się czasu od wykonania prawa z tytułu odpowiedzialności za wady do chwili, w której kupujący był zobowiązany do odbioru rzeczy po zakończeniu naprawy. Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu potwierdzenia, kiedy skorzystał z prawa, a także o naprawie i czasie jej trwania.
 3. W przypadku wymiany okres gwarancji biegnie na nowo od otrzymania nowego przedmiotu. To samo dotyczy wymiany części objętej gwarancją. 
 4. Warunki i sposób składania reklamacji, tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Kupujący może złożyć reklamację w siedzibie Sprzedawcy, gdzie odbiór reklamacji dotyczy sprzedawanych produktów lub u wskazanej osoby. Wskazana osoba może rozpatrzyć reklamację wyłącznie poprzez przekazanie naprawionego produktu, w przeciwnym razie przekaże reklamację sprzedawcy do rozpatrzenia. Zgodnie z powyższym reklamację można złożyć pod adresem siedziby sprzedającego: Wuly s.r.o., z siedzibą pod adresem Antona Florek 8780/1A, 841 06 Bratislava – Mestská často Záhorska Bystrica, REGON: 53 424 336, za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, w szczególności pocztą elektroniczną na adres info@wuly.eu lub pisemnie na adres Wuly s.r.o., z siedzibą pod adresem Antona Florek 8780/1A, 841 06 Bratislava – Záhorska Bystrica District, ID: 53 424 336. Składając reklamację, sprzedawca ma prawo zażądać od kupującego dowodu zakupu. 
  2. Sprzedawca przy składaniu reklamacji określi sposób rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w sprawach skomplikowanych nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wymagana jest kompleksowa ocena stanu technicznego produktu lub wymagany jest serwis, nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozpatrzona w późniejszym terminie; jednakże rozpatrzenie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Jeżeli przedmiot reklamacji zostanie przejęty przez sprzedawcę w dniu późniejszym niż dzień złożenia reklamacji, bieg terminów rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu reklamacji przez sprzedawcę; najpóźniej jednak od momentu, gdy sprzedawca uniemożliwi lub uniemożliwi przejęcie przedmiotu reklamacji. Po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub prawo do wymiany towaru na nowy.
  3. Zakończenie reklamacji rozumiane jest jako zakończenie postępowania reklamacyjnego poprzez wydanie naprawionego produktu, wymianę produktu, zwrot ceny zakupu produktu, zapłacenie stosownego rabatu od ceny produktu, pisemne zaproszenie do przejęcia wykonania lub jego uzasadnioną odmowę.
  4. Sprzedawca wydaje konsumentowi potwierdzenie złożonej reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć Konsumentowi potwierdzenie przyjęcia reklamacji; jeżeli doręczenie potwierdzenia nie jest możliwe niezwłocznie, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak wraz z dokumentem dotyczącym rozpatrzenia reklamacji; potwierdzenie złożenia reklamacji nie jest wymagane, jeżeli konsument ma możliwość wykazania złożenia reklamacji w inny sposób.
  5. Zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 6 i 7 ustawy nr. 250/2004 Coll. sprzedawca informuje kupującego, że jeśli kupujący złożył reklamację produktu w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu, sprzedawca może rozpatrzyć reklamację odrzucając ją tylko na podstawie profesjonalnej oceny; niezależnie od wyniku ekspertyzy kupujący nie może zostać obciążony kosztami ekspertyzy ani innymi kosztami związanymi z ekspertyzą. Sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu kopię ekspertyzy uzasadniającej odrzucenie reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli kupujący złożył reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od zakupu, a sprzedawca ją odrzucił, osoba rozpatrująca reklamację jest zobowiązana do wskazania w dokumencie rozpatrzenia reklamacji, do kogo kupujący może przesłać produkt do ekspertyzy. W przypadku przesłania produktu do oceny rzeczoznawcy wskazanej osobie koszty oceny rzeczoznawcy, jak również wszelkie inne koszty z tym związane ponosi sprzedawca, niezależnie od wyniku oceny rzeczoznawcy. Jeżeli kupujący udowodni odpowiedzialność sprzedającego za wadę poprzez fachową ocenę, może ponownie złożyć reklamację; okres gwarancji nie wygasa w trakcie wykonywania ekspertyzy. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kupującemu w terminie 14 dni od daty ponownego zgłoszenia reklamacji wszystkich kosztów poniesionych na ekspertyzę, jak również wszelkich kosztów z tym związanych celowo poniesionych. Ponowne roszczenie nie może zostać odrzucone.
  6. Sprzedający wystawi pisemny dokument rozpatrzenia reklamacji nie później niż 30 dni od dnia jej zgłoszenia, nie później jednak niż wraz z dokumentem rozpatrzenia reklamacji, jeżeli termin rozpatrzenia reklamacji zaczął biec od dnia, w którym przedmiot reklamacji przejął sprzedawca.
 5. Kupującemu przysługuje zwrot niezbędnych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady. W przypadku skorzystania z prawa do zapłaty niezbędnych kosztów, sprzedawca może zażądać od kupującego dowodu ich uiszczenia.  
 6. Postanowienia artykułu VI. niniejszych ogólnych warunków stosuje się wyłącznie do stosunków prawnych zawartych pomiędzy sprzedającym a kupującym będącym konsumentem.

 

Artykuł VII.

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży przez sprzedającego

 

 1. W przypadku wyczerpania zapasów zamówionego towaru, zaprzestania produkcji lub dostawy zamówionego towaru lub oczywistego błędu w cenie zamówionego towaru określonej w ust. pkt 3.4 niniejszych ogólnych warunków sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w przypadku, gdy kupujący wybrał sposób zapłaty za zamówiony towar bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, a kupujący nie zapłacił za towar w terminie wskazanym na fakturze .
 3. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy również w przypadku, gdy kupujący wybrał sposób płatności za zamówiony towar bezgotówkowo poprzez system Stripe, a sprzedawca nie otrzyma zapłaty ceny towaru za zamówiony towar od kupującego w ciągu trzech dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 4. Sprzedający kieruje oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres e-mail kupującego, który kupujący podał w zamówieniu. Wysłanie kupującemu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez kupującego w zamówieniu uważa się za skuteczne odstąpienie sprzedającego od umowy kupna-sprzedaży.
 5. Jeżeli przed odstąpieniem od umowy przez sprzedającego kupujący zapłacił cenę towaru lub koszty transportu (dostawy) i opłaty pocztowej, jeżeli zostały naliczone, sprzedający zwróci kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności na na podstawie umowy lub w związku z nią w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy przez sprzedawcę. 

 

Artykuł VIII.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

 

 1. Każdy spór między sprzedającym a kupującym, który jest konsumentem, może zostać rozwiązany w formie alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą nr 19/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. 391/2015 Kol. o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Jeżeli Konsument nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub uważa, że ​​Sprzedawca naruszył jego prawa, ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o poprawienie. Konsument może skierować prośbę o korektę pisemnie na adres Wuly s.r.o., Antona Florek 8780/1A, 841 06 Bratislava – Mestská často Záhorska Bystrica, IČO: 53 424 336 lub pocztą elektroniczną na adres info@wuly.eu. Jeżeli Sprzedawca ustosunkuje się negatywnie do żądania Konsumenta zgodnie ze zdaniem poprzednim lub nie ustosunkuje się do takiego żądania w terminie 30 dni od dnia jego wysłania Konsumentowi, Konsument ma prawo złożyć propozycję wszczęcia alternatywnego rozwiązania sporu podmiotowi zajmującemu się alternatywnym rozstrzyganiem sporów.
 3. wniosek jest składany przez konsumenta do właściwego organu zajmującego się alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów; nie ma to wpływu na możliwość zwrócenia się do sądu.
 4. Właściwym podmiotem do alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich ze sprzedawcą jest Słowacka Inspekcja Handlowa, z którą można się skontaktować w podanym celu pod adresem Słowacka Inspekcja Handlowa, Centralny Inspektorat, Departament Stosunków Międzynarodowych i Alternatywnych Rozwiązywania Sporów Konsumenckich, Bajkalská 21 /A, skrytka pocztowa 29, 827 99 Bratislava 27 lub drogą elektroniczną na adres ars@soi.sk lub adr@soi.sk lub inną odpowiednią upoważnioną osobę prawną wpisaną na listę alternatywnych podmiotów rozstrzygania sporów prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista uprawnionych podmiotów dostępna jest pod adresem https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), przy czym konsument ma prawo wybrać, które z wymienionych alternatywnych podmiotów rozstrzygających spory odwrócić. Konsument może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu złożenia propozycji alternatywnego rozwiązania jego sporu konsumenckiego.

 

Artykuł IX.

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków handlowych, zwłaszcza jeśli jest to wymagane zmianą polityki biznesowej lub ustawodawstwa. Ogólne warunki handlowe, które obowiązywały w momencie wysłania zamówienia przez kupującego, mają zastosowanie do stosunków prawnych między sprzedającym a kupującym.
 2. Odpowiednie przepisy ustawy nr. 40/1964 Kol. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 250/2007 Kol. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy nr 2007/2007 o Radzie Narodowej Słowacji 372/1990 Kol. o przestępstwach z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 22/2004 Kol. o obrocie elektronicznym oraz o zmianie ustawy z dn. 128/2002 Kol. o kontroli państwa nad rynkiem wewnętrznym w sprawach ochrony konsumentów oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu wprowadzonym ustawą nr. 284/2002 Kol. z późniejszymi zmianami i nr. 102/2014 Kol. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
 3. W przypadku reklamacji lub sugestii kierowanych do naszej firmy można kontaktować się z nami pisemnie pod adresem: Wuly s.r.o., Antona Florek 8780/1A, 841 06 Bratislava – Mestská často Záhorska Bystrica, ID: 53 424 336, telefonicznie pod numerem: +421 233 221 055 lub e-mailem: info@wuly.eu (w temacie prosimy wpisać skargę lub inicjatywę). Twoja skarga lub sugestia zostaną dokładnie ocenione przez sprzedawcę i, jeśli to konieczne, sprzedawca może się z Tobą skontaktować w celu ich rozwiązania. 
 4. Nadzór nad przestrzeganiem przez Sprzedawcę obowiązków w zakresie ochrony konsumentów w zakresie obowiązujących przepisów prawa sprawuje: Inspektorat Słowackiej Inspekcji Handlowej z siedzibą w Bratysławie dla regionu bratysławskiego, Bajkalská 21/A, PO BOX nr. 5, 820 07 Bratysława, tel. nr: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.   
 5. Prawa i obowiązki między sprzedającym a kupującym reguluje porządek prawny Republiki Słowackiej. 
 6. Przed wysłaniem zamówienia kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie, że zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi, zapoznał się z nimi, zrozumiał ich treść i zgadza się z nimi. 
 7. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.